Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

शिंपल्यामध्ये मोती कसा तयार होताे? क्रमाने क्रिया लिहा. - Marathi [मराठी]

Short Note

शिंपल्यामध्ये मोती कसा तयार होताे? क्रमाने क्रिया लिहा.

Advertisement Remove all ads

Solution

शिंपल्यात चुकून एखादा वाळूचा कण गेला, की आतील मांसाच्या गोळ्याप्रमाणे असलेल्या किड्याच्या अंगाला तो टोचू लागतो. मग तो आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्यावर गुंडाळतो. तरी बोचणं थांबत नाही आणि तो गुंडाळतच राहतो. त्यातूनच मग छानसा मोती तयार होतो.

Concept: गद्य (6th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी]
Chapter 11 मिनूचा जलप्रवास
स्वाध्याय | Q ४. | Page 32
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×