Advertisement Remove all ads

शालीचे शाल या पाठात आलेले विविध उपयोग लिहा. - Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Chart

शालीचे शाल या पाठात आलेले विविध उपयोग लिहा.

Advertisement Remove all ads

Solution

शालीचे उपयोग-

  1. सन्मान करण्यासाठी
  2. शोभा वाढवण्यासाठी
  3. लहान मुलाला ऊब देण्यासाठी
  4. भिक्षेकऱ्याला पांघरण्यासाठी
  5. शाल विकून अन्नाची ऊब मिळवण्यासाठी
Concept: गद्य (10th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×