शास्त्रीय कारणे लिहा. शहाबादी फरशीचे तुकडे HCl मध्ये नाहीसे व्हावयास वेळ लागते पण फरशीचा चुरा मात्र लवकर नाहीसा होतो. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

शास्त्रीय कारणे लिहा.

शहाबादी फरशीचे तुकडे HCl मध्ये नाहीसे व्हावयास वेळ लागते पण फरशीचा चुरा मात्र लवकर नाहीसा होतो.

Advertisement Remove all ads

Solution

(१) अभिक्रियेचा दर हा अभिक्रियाकारकाच्या कणांच्या आकारावर अवलंबून असतो. जेवढा कणांचा आकार लहान तेवढा अभिक्रियेचा दर वाढतो.
(२) शहाबादी फरशीची HCl बरोबरच्या अभिक्रियेमध्ये शहाबादी फरशीच्या तुकड्यापेक्षा शहाबादी फरशीचा चुरा आकाराने लहान असल्याने त्याच वजनाचा फरशीचा चुरा HCl बरोबर जलद गतीने संयोग पावतो व लवकर नाहीसा होतो.

Concept: रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction)
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

Balbharati विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 3 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
स्वाध्याय | Q ४. आ. | Page 45
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×