शास्त्रीय कारणे लिहा. फेनतरणात पाईन वृक्षाचे तेल वापरले जाते. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

शास्त्रीय कारणे लिहा.

फेनतरणात पाईन वृक्षाचे तेल वापरले जाते.

Advertisement Remove all ads

Solution

(1) धातुकाच्या संहतीकरणाच्या फेनतरण पद्धतीत पाणी व धातुक यांच्या मिश्रणात पाइन वृक्षाचे तेल मिसळून त्यातून हवेचे बुडबुडे जाऊ देतात. यामुळे तेलाचा फेस तयार होतो.

(2) धातुकाचे कण प्रामुख्याने तेलाने भिजतात व तयार झालेल्या फेसाबरोबर पाण्यावर तरंगतात.

(3) मृदा अशुद्धी मात्र पाण्याने भिजून तळाशी जमा होतात. अशा तन्हेने धातुकापासून मृदा अशुद्धी वेगळ्या होऊन धातुकाचे संहतीकरण होते. म्हणून धातुकाच्या संहतीकरणाच्या फेनतरण पद्धतीत पाइन वृक्षाचे तेल वापरतात.

Concept: धातुविज्ञानाची मूलतत्त्वे - धातुकांचे संहतीकरण (Concentration of ores)
  Is there an error in this question or solution?
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×