Advertisement Remove all ads

साठ्याशी संबंधित विधाने (अ) विशिष्ट कालावधीत विक्रेत्याकडे विक्रीसाठी उपलब्ध असलेली एकूण नगसंख्या म्हणजे साठा होय. (ब) उत्पादन वाढले असता साठा वाढतो. (क) साठा हा पुरवठ्यापेक्षा - Economics [अर्थशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ

साठ्याशी संबंधित विधाने

(अ) विशिष्ट कालावधीत विक्रेत्याकडे विक्रीसाठी उपलब्ध असलेली एकूण नगसंख्या म्हणजे साठा होय.

(ब) उत्पादन वाढले असता साठा वाढतो.

(क) साठा हा पुरवठ्यापेक्षा नेहमीच जास्त असतो.

(ड) साठा ही प्रवाही संकल्पना आहे.

Options

  • अ, ब, क, ड

  • अ, ब, क

  • फक्त ब

  • अ, ब

Advertisement Remove all ads

Solution

अ, ब, क

Concept: साठा
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2022 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी]
Chapter 4 पुरवठा विश्लेषण
योग्य पर्याय निवडा | Q 1
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×