सार्क संघटनेला काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. - History [इतिहास]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

सार्क संघटनेला काही प्रमाणात यश मिळाले आहे.

Advertisement Remove all ads

Solution

(१) सार्क संघटनेमार्फत शेती, बी-बियाणे, पशुधन, मत्स्योत्पादन या क्षेत्रांत विशेष संशोधन केले गेले.

(२) सार्क देशांतर्गत पर्यटनाला चालना दिली. व्यापार वृद्धीसाठी प्रयत्न केले.

(३) गरिबी, आर्थिक प्रश्न, अमली पदार्थांचा चोरटा व्यापार इत्यादी समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला.

अनेक आव्हाने असली तरीही या संघटनेने आतापर्यंत वरील काही क्षेत्रांत काही प्रमाणात यश मिळवले आहे.

Concept: सार्क
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 10: शीतयुद्ध - स्वाध्याय [Page 79]

APPEARS IN

Balbharati History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी]
Chapter 10 शीतयुद्ध
स्वाध्याय | Q ५.२ | Page 79
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×