Advertisement Remove all ads

रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहून विधानाचे स्पष्टीकरण लिहा. पेशीचे प्रद्रव्यपटल तयार करण्यासाठी ______ च्या रेणूची आवश्यकता असते. - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Fill in the Blanks

रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहून विधानाचे स्पष्टीकरण लिहा.

पेशीचे प्रद्रव्यपटल तयार करण्यासाठी ______ च्या रेणूची आवश्यकता असते.

Advertisement Remove all ads

Solution

पेशीचे प्रद्रव्यपटल तयार करण्यासाठी फॉस्फोलिपीडच्या रेणूची आवश्यकता असते.

स्पष्टीकरण:

मेदाम्लांपासून तयार झालेले फॉस्फोलिपीड नावाचे रेणू पेशींचे प्रद्रव्यपंटल तयार करतात.

Concept: विविध अन्नघटकांपासून मिळणारी ऊर्जा (Energy from different food components)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 2 सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1
स्वाध्याय | Q 1. उ. | Page 21
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×