Advertisement Remove all ads

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखून लिहा. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखून लिहा.

Options

  • हू वेअर द शूद्राज - वंचितांचा इतिहास 

  • स्त्रीपुरुष तुलना - स्त्रीवादी लेखन 

  • द इंडियन वॉर ऑफ इन्डिपेन्डन्स १८५७ - मार्क्सवादी इतिहास 

  • ग्रँड डफ - वसाहतवादी इतिहास

Advertisement Remove all ads

Solution

द इंडियन वॉर ऑफ इन्डिपेन्डन्स १८५७ - मार्क्सवादी इतिहास 

दुरुस्त केलेली योग्य जोडी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेन्डन्स: १८५७ - राष्ट्रवादी इतिहास

Concept: भारतीय इतिहासलेखनाची वाटचाल
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 1.2 इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
स्वाध्याय | Q १. (ब) | Page 14
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×