Advertisement Remove all ads

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखून लिहा. (१) जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल- रिझन इन हिस्टरी (२) लिओपॉल्ड व्हॉन रांके- द थिअरी अँड प्रॅक्टिस ऑफ हिस्टरी (३) हिरोडोटस- द हिस्टरिज् - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

MCQ

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखून लिहा.

Options

  • जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल - रिझन इन हिस्टरी

  • लिओपॉल्ड व्हॉन रांके - द थिअरी अँड प्रॅक्टिस ऑफ हिस्टरी

  • हिरोडोटस - द हिस्टरिज्

  • कार्ल मार्क्स - डिस्कोर्स ऑन द मेथड

Advertisement Remove all ads

Solution

कार्ल मार्क्स - डिस्कोर्स ऑन द मेथड

दुरुस्त केलेली योग्य जोडीकार्ल मार्क्स - दास कॅपिटल

  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 1.1 इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
स्वाध्याय | Q १. (ब) | Page 6
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×