Advertisement Remove all ads

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा. विविध विषयांमधील कृतींसाठी प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

विविध विषयांमधील कृतींसाठी प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते.

Advertisement Remove all ads

Solution 1

  1. इतिहास संशोधन करताना इतिहासाची साधने मिळवणे, सूची तयार करणे, साधनांचे जतन करणे, ती प्रदर्शित करणे अशी विविध कामे काळजीपूर्वक करावी लागतात.
  2. प्रत्येक कामाचे कौशल्य वेगवेगळे असते. प्रत्येक कामाची कृती वेगवेगळी असते. पूर्वतयारीही वेगवेगळी करावी लागते.
  3. या सर्व कृती करताना कोणती सावधानता बाळगली पाहिजे, हे माहीत असले पाहिजे. प्रशिक्षणाखेरीज या बाबी कळू शकत नाहीत; म्हणून इतिहास संशोधन करताना विविध विषयांमधील कृतींसाठी प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते.

Solution 2

१. इतिहासाच्या साधनांसंबंधित विविध कृती केल्या जातात. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत.

अ. इतिहासाची साधने मिळवणे, त्यांच्या नोंदी करणे व त्यांची सूची तयार करणे.

ब. जुने ग्रंथ, हस्तलिखिते, पुरावस्तूंच्या स्वरूपातील भौतिक साधने यांची साफसफाई करणे आणि ही ऐतिहासिक साधने प्रदर्शित करणे.

२. वरील सर्व कृती इतिहासाच्या साधनांच्या जतन व संवर्धनासाठी अत्यंत काळजीपूर्वक करणे आवश्यक असते.

म्हणूनच, योग्य प्रशिक्षण प्राप्त झाल्यानंतरच या कृती करता येत असल्याने विविध विषयांमधील कृतींसाठी प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते. 

Concept: इतिहासाची साधने आणि त्यांचे जतन
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021
Chapter 1.9 ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन
संक्षिप्त उत्तरे २ | Q ३ २.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×