Advertisement Remove all ads

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा. अभिलेखागारे व ग्रंथालये नियतकालिके आणि इतर प्रकाशने प्रसिद्ध करतात. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Short Note

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

अभिलेखागारे व ग्रंथालये नियतकालिके आणि इतर प्रकाशने प्रसिद्ध करतात.

Advertisement Remove all ads

Solution

  1. ग्रंथालये प्राचीन ग्रंथांचे जतन आणि संवर्धन करतात; तर जे दस्तऐवज प्रदर्शित केले जात नाहीत त्यांचे जतन अभिलेखागारांत केले जाते.
  2. ग्रंथांच्या जतनाबरोबरच त्यांचे संशोधन करणे, ऐतिहासिक सत्याचा शोध लावणे ही कामेही ग्रंथालयांकडून केली जातात.
  3. इतिहासाची ही सर्व साधने हा आपला ऐतिहासिक ठेवा असून तो लोकांपर्यंत पोहोचण्याची गरज असते. या ऐतिहासिक घटना, व्यक्तींची चरित्रे व इतिहासाच्या शोधांची शास्त्रशुद्ध माहिती लोकांपर्यंत पोहोचावी; म्हणून अभिलेखागारे व संग्रहालये नियतकालिके आणि अन्य प्रकाशने प्रसिद्ध करतात.
Concept: ग्रंथालये आणि अभिलेखागार
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Social Science History and Civics 10th Standard SSC Maharashtra State Board [इतिहस व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी]
Chapter 1.9 ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन
स्वाध्याय | Q २. (१) | Page 66
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×