Advertisement Remove all ads

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा. अभिलेखागारे व ग्रंथालये नियतकालिके आणि इतर प्रकाशने प्रसिद्ध करतात. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

अभिलेखागारे व ग्रंथालये नियतकालिके आणि इतर प्रकाशने प्रसिद्ध करतात.

Advertisement Remove all ads

Solution 1

  1. ग्रंथालये प्राचीन ग्रंथांचे जतन आणि संवर्धन करतात; तर जे दस्तऐवज प्रदर्शित केले जात नाहीत त्यांचे जतन अभिलेखागारांत केले जाते.
  2. ग्रंथांच्या जतनाबरोबरच त्यांचे संशोधन करणे, ऐतिहासिक सत्याचा शोध लावणे ही कामेही ग्रंथालयांकडून केली जातात.
  3. इतिहासाची ही सर्व साधने हा आपला ऐतिहासिक ठेवा असून तो लोकांपर्यंत पोहोचण्याची गरज असते. या ऐतिहासिक घटना, व्यक्तींची चरित्रे व इतिहासाच्या शोधांची शास्त्रशुद्ध माहिती लोकांपर्यंत पोहोचावी; म्हणून अभिलेखागारे व संग्रहालये नियतकालिके आणि अन्य प्रकाशने प्रसिद्ध करतात.

Solution 2

१. इतिहासकारांच्या प्रयत्नांमुळे आपल्याला इतिहासाची साधने व त्या साधनांवर आधारित लिहिलेले ग्रंथ उपलब्ध झालेले आहेत.

२. मौल्यवान अशा या ठेव्यांचे जतन व संवर्धन आणि त्यातील निवडक दस्तऐवज, ग्रंथ, पुरावस्तू यांचे प्रदर्शन करण्याचे काम संग्रहालये, त्यांच्याशी निगडित असलेली अभिलेखागारे व ग्रंथालये करत असतात.

३. ज्या दस्तऐवज व पुरावस्तूंचे प्रदर्शन केले जात नाही; परंतु ऐतिहासिकदृष्ट्या त्यांचे महत्त्व असते अशा गोष्टी अभिलेखागारांमध्ये जतन केल्या जातात आणि संशोधकांना हे दस्तऐवज व पुरावस्तू आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून दिले जातात.

४. ग्रंथालयांमध्येदेखील ग्रंथांचे जतन व व्यवस्थापन केले जाते.

वरील सर्व कामांची शास्त्रशुद्ध माहिती लोकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी अभिलेखागारे व ग्रंथालये नियतकालिके आणि इतर प्रकाशने प्रसिद्ध करतात.

Concept: ग्रंथालये आणि अभिलेखागार
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021
Chapter 1.9 ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन
संक्षिप्त उत्तरे २ | Q ३ १.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×