Advertisement Remove all ads

पुढील वाक्य बरोबर करून पुन्हा लिहा. आपत्तीचा आर्थिक नेतृत्वावरील परिणाम म्हणजे एखाद्या आपत्तीत स्थानिक नेतृत्व प्रभावी नसेल, तर तेथील नागरिक दिशाहीन बनतात. - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

पुढील वाक्य बरोबर करून पुन्हा लिहा.

आपत्तीचा आर्थिक नेतृत्वावरील परिणाम म्हणजे एखाद्या आपत्तीत स्थानिक नेतृत्व प्रभावी नसेल, तर तेथील नागरिक दिशाहीन बनतात.

Advertisement Remove all ads

Solution

आपत्तीचा सामाजिक नेतृत्वावरील परिणाम म्हणजे एखाद्या आपत्तीत स्थानिक नेतृत्व प्रभावी नसेल, तर तेथील नागरिक दिशाहीन बनतात.

Concept: आपत्तीचे परिणाम ((Effects of disaster)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×