Advertisement Remove all ads

पुढील संकल्पनाचित्र पूर्ण करा. सांस्कृतिक वारसा - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Chart

पुढील संकल्पनाचित्र पूर्ण करा.

Advertisement Remove all ads

Solution

सांस्कृतिक वारसा
मूर्त अमूर्त
(१) प्राचीन स्थळे (१) मौखिक परंपरा व ती उपयोगात आणली जाणारी भाषा
(२) प्राचीन वास्तू (२) पारंपरिक ज्ञान
(३) प्राचीन वस्तू (३) सणसमारंभाच्या सामाजिक पद्धती व धार्मिक विधी
(४) हस्तलिखिते (४) कला सादरीकरणाच्या पद्धती
(५) प्राचीन शिल्पे (५) पारंपरिक कौशल्ये
(६) प्राचीन चित्रे (६) परंपरा, पद्धती, कौशल्ये आत्मसात असणारे समूह व गट
Concept: सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारशाचे व्यवस्थापन
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×