Advertisement Remove all ads

पुढील संकल्पनाचित्र पूर्ण करा. इतिहास संशोधनाचा सहाय्यभूत मानशाखा - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Chart

पुढील संकल्पनाचित्र पूर्ण करा.

Advertisement Remove all ads

Solution

इतिहास संशोधनाचा सहाय्यभूत मानशाखा :

  • पुरातत्त्व
  • भाषारचना शास्त्र
  • वंशावळीचा अभ्यास
  • पुराभिलेख  
Concept: इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा (परिचय)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021
Chapter 1.1 इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
खूप छोटी उत्तरे | Q २. (अ) १.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×