Advertisement Remove all ads

पुढील संकल्पना स्पष्ट करा. ॲनल्स प्रणाली - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

पुढील संकल्पना स्पष्ट करा.

ॲनल्स प्रणाली

Advertisement Remove all ads

Solution

  1. राजकीय अभ्यासाबरोबरच स्थानिक लोक, तत्कालीन हवामान, व्यापार, शेती, तंत्रज्ञान, दळणवळण व संपर्काची साधने, सामाजिक विभागणी आणि समूहाची मानसिकता यांचाही अभ्यास करणे महत्त्वाचे मानले जाऊ लागले. या विचारप्रणालीलाच ॲनल्स प्रणाली' असे म्हणतात.
  2. ॲनल्स म्हणजे वार्षिक इतिवृत्त. घटना ज्या काळात घडली तिचा केवळ राजकीय नव्हे; तर तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक इत्यादी सर्वांगांनी अभ्यास केला पाहिजे; असे मानणारी ॲनल्स प्रणाली' फ्रेंच इतिहासकारांनी प्रथम विकसित केली.
Concept: महत्त्वाचे विचारवंत
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 1.1 इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
स्वाध्याय | Q २. (२) | Page 6
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×