Advertisement Remove all ads

पुढील संकल्पना चित्र पूर्ण करा. प्रक्रियेनंतर मिळणारे सांडपाणी - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Chart

पुढील संकल्पना चित्र पूर्ण करा.

Advertisement Remove all ads

Solution

प्रक्रियेनंतर मिळणारे सांडपाणी-

  1. स्वच्छता
  2. गाळाचा खत म्हणून वापर
  3. निर्धोक पाणी
  4. बायोगॅस संयंत्रात वापर
Concept: सांडपाणी व्‍यवस्‍थापन (Sewage Management)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×