Advertisement Remove all ads

पुढील संचामधील 'ब' गटातील चुकीची जोडी दुरुस्त करून लिहा. 'अ' गट 'ब' गट १. कास्मो-द-ग्वार्द - पोर्तुगीज इतिहासकार २. गोंसालू मार्तीस - पोर्तुगीज वकील ३. फ्रांस्वाँ मार्टिन - डच वखारीचा प्रमुख - History [इतिहास]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Match the Columns

पुढील संचामधील 'ब' गटातील चुकीची जोडी दुरुस्त करून लिहा.

'अ' गट

'ब' गट

१. कास्मो-द-ग्वार्द

- पोर्तुगीज इतिहासकार

२. गोंसालू मार्तीस

- पोर्तुगीज वकील

३. फ्रांस्वाँ मार्टिन

- डच वखारीचा प्रमुख

४. हेन्री रेव्हिंग्टन

- इंग्रज अधिकारी

Advertisement Remove all ads

Solution

दुरुस्त केलेली जोडी : 

(३) फ्रांस्वाँ मार्टिन - फ्रेंचांचा पाँडिचेरी गव्हर्नर जनरल.

Concept: मराठी सत्तेचे वसाहतवादविरोधी धोरण - पोर्तुगीज - मराठे
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी]
Chapter 4 वसाहतवाद आणि मराठे
स्वाध्याय | Q १ (ब) | Page 31
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×