पुढील रासायनिक समीकरण पायरीपायरीने संतुलित करा. SOX2(g)+HX2S(aq)⟶S(s)+HX2O(l) - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

पुढील रासायनिक समीकरण पायरीपायरीने संतुलित करा.

\[\ce{SO2(g) + H2S(aq) -> S(s) + H2O(l)}\]

Advertisement Remove all ads

Solution

पायरी 1 : दिलेले समीकरण पुन्हा लिहा.

\[\ce{SO2_{(g)} + H2S_{(aq)} -> S_{(s)} + H2O_{(l)}}\]

पायरी 2 : समीकरणाच्या दोन्ही बाजूंना असलेल्या अणूंच्या संख्येची तुलना करा.

मूलद्रव्ये

अभिक्रियाकारकांमधील अणूंची संख्या (डावी बाजू)

उत्पादितांमधील अणूंची संख्या (उजवी बाजू)

S

2

1

O

2

1

H

2

2

दोन्ही बाजूंना, अभिक्रिया काकडे आणि उत्पादितांमधील हायड्रोजनच्या अणूंची संख्या समान आहे. म्हणून सल्फर व ऑक्सिजनच्या अणूची संख्या समान करा.

पायरी 3 : सल्फरचे अणू संतुलित करताना :

सल्फर चे अणू

अभिक्रियाकारकांत (SO2 मध्ये) व (H2S मध्ये) 

उत्पादितांत (S) मध्ये

सुरुवात करताना

1 1

1

संतुलित करताना

1 1

1 × 2

सल्फरचे अणू समान करण्याकरिता, 2 हा योग्य सहगुणक उत्पादितांमधील S करिता लावला. म्हणजे अर्धवट असलेले संतुलित
समीकरण पुढीलप्रमाणे होईल
 \[\ce{SO2 + H2S -> 2S + H2O}\]

पायरी 4 : अर्धवट संतुलित असलेल्या समीकरणात ऑक्सिजनचे अणू संतुलित करताना :

सल्फर चे अणू

अभिक्रियाकारकांत (SO2 मध्ये)

उत्पादितांत (H2O) मध्ये

सुरुवात करताना

2

1

संतुलित करताना

2

1 × 2

ऑक्सिजनचे अणू समान करताना, 2 हा योग्य सहगुणक उत्पादितात
H2O करिता लावला.
म्हणजे अर्धवट असलेले संतुलित समीकरण पुढीलप्रमाणे होईल :
 \[\ce{SO2 + H2S -> 2S + H2O}\]

पायरी 5 : अर्धवट संतुलित असलेल्या समीकरणात हायड्रोजनचे अणू संतुलित करताना :

सल्फर चे अणू

अभिक्रियाकारकांत (H2S मध्ये)

उत्पादितांत (H2O मध्ये)

सुरुवात करताना

2

4

संतुलित करताना

2 × 2

4

हायड्रोजनचे अणू समान करताना, 2 हा योग्य सहगुणक अभिक्रियाकारकांत H2S करिता लावला.

म्हणजे अर्धवट असलेले संतुलित समीकरण पुढीलप्रमाणे होईल :

\[\ce{SO2 + 2H2S -> 2S + 2H2O}\]

वरील समीकरणातील घटक अणूंची डाव्या व उजव्या बाजूची संख्या मोजली असता, सल्फरची संख्या उत्पादितात कमी येते. ती संख्या सारखी केल्यास संतुलित समीकरण :

\[\ce{SO2 + 2H2S -> 3S + 2H2O}\]

अगोदर सांगितल्याप्रमाणे अभिक्रियाकारके व उत्पादिते यांच्या भौतिक व्यवस्था समीकरणात लिहा.

\[\ce{SO2_{(g)} + 2H2S_{(aq)} -> 3S_{(s)} + 2H2O_{(l)}}\]

Concept: रासायनिक समीकरणांचे संतुलन करणे
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

Balbharati विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 3 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
स्वाध्याय | Q ७. आ. | Page 46
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×