पुढील रासायनिक समीकरण पायरीपायरीने संतुलित करा. NaOH(aq)+HX2SOX4(aq)⟶NaX2SOX4(aq)+HX2O(l) - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

पुढील रासायनिक समीकरण पायरीपायरीने संतुलित करा.

\[\ce{NaOH(aq) + H2SO4(aq) -> Na2SO4(aq) + H2O(l)}\]

Advertisement Remove all ads

Solution

पायरी 1 : दिलेले समीकरण पुन्हा लिहा :

\[\ce{NaOH_{(aq)} + H2SO4_{(aq)} -> Na2SO4_{(aq)} + H2O_{(l)}}\]

पायरी 2 : या असंतुलित समीकरणाच्या दोन्ही बाजूंना असलेल्या अणूंच्या संख्याची तुलना करा :

मूलद्रव्ये

अभिक्रियाकारकांमधील अणूंची संख्या (बाणाच्या डाव्या बाजूस)

उत्पादितांमधील अणूंची संख्या (बाणाच्या उजव्या बाजूस)

Na

1

2

S

1

1

O

5

5

H

3

2

दोन्ही बाजूंना, अभिक्रिया काकडे आणि उत्पादितांमधील ऑक्सिजनच्या अणूंची संख्या समान आहे. म्हणून दोन्ही बाजूंना सोडिअमच्या अणूंची संख्या समान करा.

पायरी 3 : सोडियम अणू संतुलित करताना :

सोडियम अणू

अभिक्रियाकारकांत

उत्पादितांत

(1) सुरुवात करताना

1 (NaOH मध्ये)

2(Na2SO4 मध्ये)

(2) संतुलित करताना

1 × 2

2

सोडिअमचे अणू समान करताना 2 हा योग्य सहगुणक अभिक्रियाकारकांमधील NaOH करिता लावला. म्हणजे अर्धवट असलेले संतुलित समीकरण पुढीलप्रमाणे होईल :

\[\ce{H2SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 + H2O}\]

पायरी 4 : हायड्रोजनचे अणू संतुलित करताना :

हायड्रोजन अणू

अभिक्रियाकारके

उत्पादिते

(1) सुरुवात करताना

2 (H2SO4 मध्ये)
2 (in NaOH मध्ये)

2 (H2O मध्ये)

(2) संतुलित करताना

4

2 × 2

हायड्रोजनचे अणू समान करण्याकरिता, 2 हा योग्य सहगुणक उत्पादितांमधील H2O करिता लावला.

म्हणून अर्धवट असलेले संतुलित समीकरण पुढीलप्रमाणे होईल :

\[\ce{H2SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 + 2H2O}\]

समीकरणाच्या दोन्ही बाजूंच्या मूलद्रव्यांमधील अणूंची संख्या मोजा. दोन्ही बाजूंना अणूंची संख्या समान आहे. म्हणून, संतुलित समीकरण पुढीलप्रमाणे :

\[\ce{H2SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 + 2H2O}\]

अगोदर सांगितल्यानुसार अभिक्रियाकारके व उत्पादिते यांच्या भौतिक अवस्था समीकरण लिहा :

\[\ce{2NaOH_{(aq)} + H2SO4_{(aq)} -> Na2SO4_{(aq)} + 2H2O_{(l)}}\]

Concept: रासायनिक समीकरणांचे संतुलन करणे
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

Balbharati विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 3 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
स्वाध्याय | Q ७. ई. | Page 46
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×