पुढील रासायनिक समीकरण पायरीपायरीने संतुलित करा. HX2SX2OX7(l)+HX2O(l)⟶HX2SOX4(l) - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

पुढील रासायनिक समीकरण पायरीपायरीने संतुलित करा.

\[\ce{H2S2O7(l) + H2O(l) -> H2SO4(l)}\]

Advertisement Remove all ads

Solution

पायरी 1 : दिलेले समीकरण पुन्हा लिहा.

\[\ce{H2S2O7_{(l)} + H2O_{(l)} -> H2SO4_{(l)}}\]

पायरी 2 : समीकरणांच्या दोन्ही बाजूंना असलेल्या अणूंच्या संख्येची तुलना करा.

मूलद्रव्य

अभिक्रियाकारकांमधील अणूंची संख्या (डावी बाजू)

उत्पादितांमधील अणूंची संख्या (उजवी बाजू )

H

4

2

S

2

1

O

8

4

संयुगात अभिक्रियाकारकांमधील अणूंची संख्या ही उत्पादितांमधील अणुसंख्येच्या दुप्पट आहे, म्हणून उत्पादितांमधील अणूंची संख्या समान करा.

पायरी 3 : उत्पादितांचे संतुलित करताना :

मूलद्रव्य

अभिक्रियाकारकांत

उत्पादितांत (संतुलित करताना)

S

4

2 × 2

O

2

1 × 2

H

8

4 × 2

हायड्रोजन, सल्फर व ऑक्सिजनचे अणू समान करण्याकरिता, 2 हा योग्य सहगुणक उत्पादितांकरिता लावा, म्हणजे अर्धवट संतुलित असलेले समीकरण पुढीलप्रमाणे होईल :

\[\ce{H2S2O7 + H2O -> 2H2SO4}\]

समीकरणांच्या दोन्ही बाजूंच्या मूलद्रव्यांमधील अणूंची संख्या मोजा. दोन्ही बाजूंच्या अणूंची संख्या समान होते. म्हणून संतुलित समीकरण

\[\ce{H2S2O7 + H2O -> 2H2SO4}\]

अगोदर सांगितल्यानुसार अभिक्रियाकारके व उत्पादिते यांच्या भौतिक अवस्था समीकरण लिहा.

\[\ce{H2S2O7_{(l)} + H2O_{(l)} -> 2H2SO4_{(l)}}\]

Concept: रासायनिक समीकरणांचे संतुलन करणे
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

Balbharati विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 3 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
स्वाध्याय | Q ७. अ. | Page 46
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×