Maharashtra State BoardHSC Commerce 11th
Advertisement Remove all ads

पुढील काव्यपंक्तींचा तुम्हांला समजलेला अर्थ स्पष्ट कराहातात ऊन डुचमळते नि सूर्य लागतो पोहू. - Marathi

Short Note

पुढील काव्यपंक्तींचा तुम्हांला समजलेला अर्थ स्पष्ट करा
हातात ऊन डुचमळते नि सूर्य लागतो पोहू.

Advertisement Remove all ads

Solution

कवी म्हणतात की माझ्या ओंजळीमधल्या पाण्यात आकाश उतरले आहे. त्यात जेव्हा ऊन मिसळून हिंदकळते, तेव्हा असे वाटते की जणू सूर्य त्या हातातल्या पाण्यात पोहत आहे.

Concept: पद्य (Poetry) (11th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board
Chapter 1.04 झाडांच्या मनात जाऊ
कृती | Q (२) (अ) (२) | Page 17
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×