Advertisement Remove all ads

प्रत्येक कार्डावर एक याप्रमाणे 1 ते 36 या संख्या लिहून तयार केलेली 36 कार्डे खोक्यात ठेवली आहेत, तर पुढील प्रत्येक घटनेची संभाव्यता काढा. i) काढलेल्या कार्डावरील संख्या पूर्ण वर्ग असणे. ii) काढलेल्य - Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Sum

प्रत्येक कार्डावर एक याप्रमाणे 1 ते 36 या संख्या लिहून तयार केलेली 36 कार्डे खोक्यात ठेवली आहेत, तर पुढील प्रत्येक घटनेची संभाव्यता काढा.

i) काढलेल्या कार्डावरील संख्या पूर्ण वर्ग असणे.

ii) काढलेल्या कार्डावरील संख्या मूळ संख्या असणे.

iii)  काढलेल्या कार्डावरील संख्या 3 ची विभाज्य संख्या असणे. 

Advertisement Remove all ads

Solution

नमुना अवकाश,

S = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36}

∴ n(S) = 36

i) समजा, घटना A: काढलेल्या कार्डावरील संख्या पूर्ण वर्ग असणे.

∴ A = {1, 4, 9, 16, 25, 36}

∴ n(A) = 6

∴ P(A) = `("n"("A"))/("n"("S"))`

∴ P(A) = `6/36`

∴ P(A) = `1/6`

ii) समजा, घटना B: काढलेल्या कार्डावरील संख्या मूळ संख्या असणे.

∴ B = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31}

∴ n(B) = 11

∴ P(B) = `("n"("B"))/("n"("S"))`

∴ P(B) = `11/36`

iii) समजा, घटना C: काढलेल्या कार्डावरील संख्या 3 ची विभाज्य संख्या असणे.

∴ C = {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36}

∴ n(C) = 12

∴ P(C) = `("n"("C"))/("n"("S"))`

∴ P(C) = `12/36`

∴ P(C) = `1/3`

Concept: घटनेची संभाव्यता (Probability of an event)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×