पृथ्वीच्या केंद्रावर ‘g’ चे मूल्य शून्य असते याविषयी स्पष्टीकरण लिहा. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief
Derivation

पृथ्वीच्या केंद्रावर ‘g’ चे मूल्य शून्य असते याविषयी स्पष्टीकरण लिहा.

Advertisement Remove all ads

Solution

पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून केंद्राकडे जात असताना g चे मूल्य बदलते; ते कमी होत जाते व पृथ्वीच्या केंद्राशी शून्य होते.

स्पष्टीकरण : पृथ्वी हा एकसमान घनतेचा व M वस्तुमान असलेला गोल आहे असे आपण मानू. आकृती मध्ये दाखवल्याप्रमाणे पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखाली d या खोलीवरील P हा बिंदू विचारात घ्या. या जागी m वस्तुमानाचा द्रव्यकण ठेवल्यास त्यावरील पृथ्वीचे गुरुत्वीय बल,

F = `(GmM^')/((R - d)^2)`,

येथे R = पृथ्वीची त्रिज्या व M' = (R-d) त्रिज्या असलेल्या गोलाचे वस्तुमान, (R-d) = P चे पृथ्वीच्या केंद्रापासूनचे अंतर.

पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखाली g चे मूल्य

M' = `4/3pi (R - d)^3 xx M/(4/3piR^3)`

= `(M(R - d)^3)/(R^2)` येथे P च्या

बाहेरील भाग (आकृती मधील भाग II) परिणामकारक नसतो. P या स्थानी गुरुत्व त्वरण,

g = `F/m`

= `G/(R - d)^2 xx (M(R - d)^3)/R^3`

= `(GM(R - d))/R^3` याचे मूल्य पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील गुरुत्व त्वरणाच्या मूल्यापेक्षा `((GM)/R^2)` कमी आहे.

d वाढल्यास g चे मूल्य कमी होते व पृथ्वीच्या केंद्राशी g = 0 (∵ d = R).

Concept: ‘G’ च्या मूल्यात होणारे बदल
  Is there an error in this question or solution?
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×