Advertisement Remove all ads

पंधरवडाभरात फक्त दोन वेळाच साखरभात झाला. एकदा सोकाजीने चोरून कोळंबीभात चारला व खालच्या मजल्यावरच्या भाऊजी पसरटवारांनी एकदा नागपुरी वडाभात पाठवला होता. - Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Long Answer

उताऱ्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. गुण (०७)

१. आकलन कृती

 १. खालील चौकटी पूर्ण करा. (०१)

   १.लेखकाचे कुचकट स्वभावाचे शेजारी -______

   २.लेखकाने वजनकाट्यात टाकलेले नाणे- ______

 २. लेखकाचे वजन कमी करण्याचे दोन खात्रीशीर उपाय -

पंधरवडाभरात फक्त दोन वेळाच साखरभात झाला. एकदा सोकाजीने चोरून कोळंबीभात चारला व खालच्या मजल्यावरच्या भाऊजी पसरटवारांनी एकदा नागपुरी वडाभात पाठवला होता. एवढे अपवाद वगळल्यास भाताला स्पर्श नाही केला. त्यामुळे मुख्यत: चरबीयुक्त द्रव्ये शरीरात कमी गेली. माझा एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळीचा आदर दुणावल्याचे माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते. जी मंडळी माझी, माझ्या डाएटची आणि उपासाची चेष्टा करत होती त्यांनीच “पंत, फरक दिसतो हं!” अशी कबुली द्यायला सुरुवात केली.

जनोबा रेग्यांसारख्या अत्यंत कुजकट शेजाऱ्यालाही “पंत, भलतेच काय हो रोडावलेत.” असे मान्य करावे लागले. मंडळीच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती ती एकाच गोष्टीची म्हणजे मूठभर मांस वाढण्याची; पण असली तुरळक तारीफ ऐकून मी चळण्यासारखा नव्हतो.

इतक्या असामान्य मनोनिग्रह आणि जिव्हानियंत्रणानंतर कमीत कमी वीस ते पंचवीस पाैंडांनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती व त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिससमोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला आणि आणेली टाकून तिकीट काढले. महिन्यापूर्वी याच यंत्राने माझे वजन एकशे एक्याऐंशी पाैंड दाखवले होते. एक महिन्याचा उपास, निराहार, शास्त्रोक्त आहार, दोरीवरच्या उड्या इत्यादी उग्र साधना केल्यावर आज तिकिटावर वजन...

मिनिटभर माझा विश्वासच बसेना. एकशे ब्याण्णव पाैंड आणि भविष्य होते: 'आप बहुत समझदार और गंभीर है!'

हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टींची चिंता करायचे सोडून दिले आहे आणि विशेषत: डाएटच्या आहारी तर या जन्मात जाणार नाही. छे, छे, वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो.

२. आकलन कृती

  १. योग्य पर्याय निवडून गाळलेल्या जागा भरा. (०१)

  अ) जवळजवळ ______ दिवस हा क्रम चालू होता. (पाचसहा, सातआठ, नऊदहा, दहाबारा)

 आ) दुर्दौवाने रोज गाईचे ______ दूध मिळण्याची सोय नव्हती. (ताजे, सकस, गरम, धारोष्ण)

 २. अनेक शब्दांसाठी एक शब्द लिहा. (०१)

 १. साखर घालून केलेला भात ______ 

 २. पंधरा दिवसांचा समूह______

३. स्वमत (०३)

लेखकाने आपले आहार व्रत कसे चालू ठेवले होते ते तुमच्या शब्दांत लिहा. (०३)

Advertisement Remove all ads

Solution

१.

१. 

 १. जनोबा रेगे

 २. आणेली

२. 

 १. असामान्य मनोनिग्रह

 २. जिव्हानियंत्रण

२.

  १. 

 अ) जवळजवळ दहाबारा दिवस हा क्रम चालू होता.

 आ) दुर्दौवाने रोज गाईचे धारोष्ण दूध मिळण्याची सोय नव्हती.

  २. 

  १. साखरभात

  २.पंधरवडा

३. लेखकाच्या मते त्याने असमान्य मनोनिग्रह व जिव्हानियंत्रण राखून आपले आहारव्रत प्रामाणिकपणे पार पाडले होते. प्रत्यक्ष पाहता पंधरवडाभरात आहारव्रत चुकवत दोन वेळा साखरभात, एकदा कोळंबीभात आणि एकदा नागपुरी वडाभात तेवढा खाल्ला होता. या आहारव्रतानंतर लेखकाचे वजन किमान वीस-पंचवीस पौडांनी घटण्याची लेखकाला अपेक्षा होती; मात्र महिन्याभरापूर्वी एकशे एक्याऐंशी पाैंड असलेले वजन आहारव्रतानंतर मात्र एकशे ब्याण्णव पाैंड एवढे झाले होते. यावरून लेखकाच्या आहारव्रताची आपणांस कल्पना येते.

Concept: गद्य (10th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021
Chapter 4.1 उपास
कृती क्रमांक:४ | Q १. अ.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×