Advertisement Remove all ads

पेशी विभाजन हा पेशीच्या आणि सजीवांच्या अनेक गुणधर्मापैकी महत्त्वाचा गुणधर्म आहे. - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Short Note

पेशी विभाजन हा पेशीच्या आणि सजीवांच्या अनेक गुणधर्मापैकी महत्त्वाचा गुणधर्म आहे.

Advertisement Remove all ads

Solution

पेशी विभाजन ही एक आवश्यक जीवनप्रक्रिया आहे. पेशी विभाजन मुळे सजीवांची वाढ व विकास होतो. शरीराला झालेली झीज भरून काढता येऊ शकते. जखमा भरून येतात. पेशींची संख्या वाढू शकते. अलैंगिक प्रजनन करणाऱ्या सजीवांत नवे जीव निर्माण होतात. लैंगिक प्रजनन करणाऱ्या बहुपेशीय सजीवांत युग्मके तयार होतात. या साऱ्या कार्यांमुळे पेशीविभाजन हा पेशीच्या आणि सजीवांच्या अनेक गुणधर्मापैकी महत्त्वाचा गुणधर्म आहे.

  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Science and Technology 2 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी]
Chapter 2 सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1
स्वाध्याय | Q 4. इ. | Page 21
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×