Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

पाणी टंचाईमुळे तुम्हांला पाणी दुरून आणायचे आहे. कमी श्रमात ते आणण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न कराल? - Marathi [मराठी]

Short Note

पाणी टंचाईमुळे तुम्हांला पाणी दुरून आणायचे आहे. कमी श्रमात ते आणण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न कराल?

Advertisement Remove all ads

Solution

१. मी दुरून पाणी आणण्यासाठी छोट्या झाकणबंद डब्याचा किंवा झाकणी लावलेल्या कळशीचा वापर करेन. जेणेकरून सूर्याच्या उष्णतेने आतील पाण्याची वाफ होऊन ते कमी होणार नाही किंवा येता जाताना पाणी खाली सांडून वाया जाणार नाही.

२. मी ढकलगाडीचा वापर करेन. पाण्याच्या बादल्या ढकलगाडीवर ठेवून ती ढकलत घरापर्यंत आणेन.

Concept: गद्य (6th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी]
Chapter 14 अप्पाजींचे चातुर्य
स्वाध्याय | Q ३. | Page 41
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×