Advertisement Remove all ads

ओळखा पाहू, मी कोण? मी द्विस्तरीय प्राणी असून मला देहगुहा नाही. मी कोणत्या संघातील प्राणी आहे? - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

ओळखा पाहू, मी कोण?

मी द्विस्तरीय प्राणी असून मला देहगुहा नाही. मी कोणत्या संघातील प्राणी आहे?

Advertisement Remove all ads

Solution

सिलेंटरेटा किंवा निडारिया प्राणी संघातील प्राणी.

Concept: प्राणीसंघ (Phylum) - सिलेंटराटा/निडारीया प्राणीसंघ (Phylum - Coelenterata/Cnidaria)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×