Advertisement Remove all ads

ओळखा पाहू, मी कोण? माझे शरीर अरिय सममिती दाखवते. माझ्या शरीरात (जलसंवहनी) जलाभिसरण संस्था आहे. मी मासा नसतानाही मला मासा संबोधतात. माझे नाव काय? - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Word Answer

ओळखा पाहू, मी कोण?

माझे शरीर अरिय सममिती दाखवते. माझ्या शरीरात (जलसंवहनी) जलाभिसरण संस्था आहे. मी मासा नसतानाही मला मासा संबोधतात. माझे नाव काय?

Advertisement Remove all ads

Solution

तारामासा, कंटकचर्मी प्राणी.

Concept: प्राणीसंघ (Phylum) - कंटकचर्मी प्राणीसंघ (Phylum- Echinodermata)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×