Maharashtra State BoardHSC Commerce 12th Board Exam
Advertisement Remove all ads

नुने आबांजवळ व्यक्त केलेल्या विचारांतून डॉक्टरचा पेशा आणि नर्सचा पेशा यांतील फरक स्पष्ट करा. डॉक्टरचा पेशा नर्सचा पेशा - Marathi

Short Note

नुने आबांजवळ व्यक्त केलेल्या विचारांतून डॉक्टरचा पेशा आणि नर्सचा पेशा यांतील फरक स्पष्ट करा.

डॉक्टरचा पेशा

नर्सचा पेशा

   
   
   
   
   
   
Advertisement Remove all ads

Solution

डॉक्टरचा पेशा

नर्सचा पेशा

(१) डॉक्टर तुलनेने कमी महत्त्वाचा.

(१) नर्स तुलनेने अधिक महत्त्वाची.

(२) डॉक्टर होणे तुलनेने सोपे.

(२) नर्स होणे तुलनेने कठीण.

(३) डॉक्टरी पेशात ज्ञानाचा भाग मोठा असतो.

(३) नर्सच्या पेशात मनाचा भाग मोठा असतो.

(४) डॉक्टरचा स्टेथॉस्कोप फक्त छातीपर्यंतच पोहोचतो.

(४) नर्सचा हात काळजाच्या आत जातो.

(५) रोग जाणणे हे डॉक्टरचे कार्य असते.

(५) पेशन्ट समजून घेणे हे नर्सचे कार्य असते.

(६) डॉक्टर रोग्याचा ताप पाहून मोकळे होतात.

(६) नर्स ताप आणि मनस्ताप या दोन्हींचे निवारण करतात.

Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board
Chapter 3.01 शोध
कृती (३) | Q 1 | Page 77
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×