नालकुंतल म्हणजे काय? - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

नालकुंतल म्हणजे काय?

Advertisement Remove all ads

Solution

विद्युतरोधक आवरण असलेली तांब्याची तार सि्ंप्रगप्रमाणे गुंडाळून तयार केलेल्या कुंडलांच्या मालिकेला नालकुंतल (solenoid) असे म्हणतात.

Concept: उजव्या हाताच्या अंगठ्याचा नियम (Right hand thumb rule)
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी]
Chapter 4 विद्युतधारेचे परिणाम
एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 11
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×