Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard

मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तोंडातून बाहेर येते याचा अप्पाजींनी कोणता अर्थ लावला? - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
One Line Answer

मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तोंडातून बाहेर येते याचा अप्पाजींनी कोणता अर्थ लावला?

Advertisement Remove all ads

Solution

मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून बाहेर येते, याचा अर्थ ती मूर्ती निकृष्ट आहे, कारण एखादा माणूस ज्या अफवा ऐकतो, त्याचा खरेखोटेपणा न पडताळता तो जर त्या दुसऱ्यांना सांगू लागला, तर त्याचे व समाजाचेही हित होत नाही. असा अर्थ अप्पाजींनी लावला.

Concept: गद्य (6th Standard)
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी]
Chapter 14 अप्पाजींचे चातुर्य
स्वाध्याय | Q २. (इ) | Page 41
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×