Advertisement Remove all ads

मनीषा आणि सविता यांच्या आजच्या वयांची बेरीज 31 वर्षे आहे. 3 वर्षांपूर्वी मनीषाचे वय सविताच्या त्या वेळच्या वयाच्या चौपट होते, तर त्या दोघींची आजची वये काढा. - Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]

Sum

मनीषा आणि सविता यांच्या आजच्या वयांची बेरीज 31 वर्षे आहे. 3 वर्षांपूर्वी मनीषाचे वय सविताच्या त्या वेळच्या वयाच्या चौपट होते, तर त्या दोघींची आजची वये काढा.

Advertisement Remove all ads

Solution

समजा, मनीषाचे आजचे वय x वर्षे व सविताचे आजचे वय y वर्षे आहे.

दिलेल्या पहिल्या अटीनुसार, मनीषा आणि सविता यांच्या आजच्या वयांची बेरीज 31 वर्षे आहे.

x + y = 31    ....(i)

३ वर्षांपूर्वी,

मनीषाचे वय = (x – 3) वर्षे

सविताचे वय = (y – 3) वर्षे

दिलेल्या दुसऱ्या अटीनुसार, ३ वर्षांपूर्वी मनीषाचे वय सविताच्या त्या वेळच्या वयाच्या चौपट होते.

(x - 3) = 4(y - 3)

∴ x - 3 = 4y - 12

∴ x - 4y = - 12 + 3

∴ x - 4y = - 9     ...(ii)

समीकरण (i) मधून समीकरण (ii) वजा करून,

x + y = 31
x - 4y = - 9
-  +      +    
  5y  =  40

∴ y = `40/5` = 8

y = 8 ही किंमत समीकरण (i) मध्ये ठेवून,

x + y = 31

x + 8 = 31

∴ x = 31 - 8 

∴ x = 23

∴ मनीषाचे आजचे वय 23 वर्षे व सविताचे आजचे वय 8 वर्षे आहे.

Concept: एकसामयिक समीकरणांचे उपयोजन (Application of simultaneous equations)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ इयत्ता १० वी]
Chapter 1 दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 7. (4) | Page 29
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×