Advertisement Remove all ads

महाराष्ट्रात तयार होणाऱ्या लाकडी बाहुलीला ______ म्हणतात. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks

महाराष्ट्रात तयार होणाऱ्या लाकडी बाहुलीला ______ म्हणतात.

Options

  • ठकी

  • कालिचंडिका

  • गंगावती

  • चंपावती

Advertisement Remove all ads

Solution

महाराष्ट्रात तयार होणाऱ्या लाकडी बाहुलीला ठकी म्हणतात.

Concept: खेळांचे साहित्य आणि खेळणी
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×