Advertisement Remove all ads

महाराष्ट्रात स्थानिक शासन संस्थांमध्ये महिलांसाठी ______ जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

MCQ
Fill in the Blanks

महाराष्ट्रात स्थानिक शासन संस्थांमध्ये महिलांसाठी ______ जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत.

Options

  • २५%

  • ३०%

  • ४०%

  • ५०%

Advertisement Remove all ads

Solution

महाराष्ट्रात स्थानिक शासन संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५०% जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत.

  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×