Advertisement Remove all ads

'मेसर्स रियल पेंट' ने प्रत्येकी ₹ 2800 करपात्र किमतीचे लस्टर पेंटचे 2 डबे विकले. GST चा दर 28% असल्यास कर बीजकात CGST व SGST किती रुपये आकारला असेल? - Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Sum

'मेसर्स रियल पेंट' ने प्रत्येकी ₹ 2800 करपात्र किमतीचे लस्टर पेंटचे 2 डबे विकले. GST चा दर 28% असल्यास कर बीजकात CGST व SGST किती रुपये आकारला असेल?

Advertisement Remove all ads

Solution

एका पेंटच्या डब्याची करपात्र किंमत = ₹ 2,800

∴ 2 पेंटच्या डब्यांची करपात्र किंमत = 2 × 2,800 = ₹ 5,600

GST चा दर = 28%

∴ CGST चा दर = SGST चा दर = 14%

CGST = करपात्र किमतीच्या 14% = `14/100 xx 5,600`

∴ CGST = ₹ 784

∴ SGST = CGST = ₹ 784

∴ कर बीजकात CGST व SGST प्रत्येकी ₹ 784 आकारला जाईल.

Concept: जीएसटी ओळख
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×