मध्यम अभिक्रियाशील धातूंचे निष्कर्षण _____ व _____ या पद्धतीने करतात. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks

मध्यम अभिक्रियाशील धातूंचे निष्कर्षण _____ व _____ या पद्धतीने करतात.

Options

  • भाजणे व निस्तापन

  • भाजणे व क्षपण

  • विलगीकरण व निस्तापन

  • यांपैकी नाही.

Advertisement Remove all ads

Solution

मध्यम अभिक्रियाशील धातूंचे निष्कर्षण भाजणे व निस्तापन या पद्धतीने करतात.

Concept: धातुविज्ञानाची मूलतत्त्वे - धातूंचे निष्कर्षण (Extraction of metals)
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी]
Chapter 8 धातुविज्ञान
खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 12
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×