Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

मासोळीने आपली कोणती समस्या मांडली आहे? - Marathi [मराठी]

One Line Answer

मासोळीने आपली कोणती समस्या मांडली आहे?

Advertisement Remove all ads

Solution

तलावातील पाणी विषारी झाल्याने मासोळीच्या जीवाची खूप तगमग होते; तसेच पाणी फार अस्वच्छ असल्याने सर्व जलचरांचे प्राणही तडफडतात अशी समस्या मासोळीने मांडली आहे.

Concept: गद्य (6th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी]
Chapter 16 मुक्या प्राण्यांची कैफियत
स्वाध्याय | Q २. (ई) | Page 46
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×