Advertisement Remove all ads

चूक की बरोबर ते सकारण सांगा. पर्यटन हा अदृश्य स्वरूपाचा व्यापार आहे. - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
True or False

चूक की बरोबर ते सकारण सांगा.

पर्यटन हा अदृश्य स्वरूपाचा व्यापार आहे.

Options

  • चूक

  • बरोबर

Advertisement Remove all ads

Solution

पर्यटन हा अदृश्य स्वरूपाचा व्यापार आहे- बरोबर

कारण: पर्यटन हा तृतीयक स्वरूपाचा व्यवसाय आहे. पर्यटन व्यवसायात दृश्य स्वरूपातील वस्तूंची खरेदी-विक्री न होता अदृश्य स्वरूपातील सेवांची खरेदी-विक्री होते.

Concept: भारतमधील पर्यटन स्थळे
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 9 पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन
स्वाध्याय | Q १. (आ) | Page 68
SCERT Maharashtra Question Bank भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium
Chapter 9 पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन
खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा. | Q 2
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×