Advertisement Remove all ads

चूक की बरोबर ते सकारण सांगा. देशातील वाहतूक मार्गांचा विकास हा देशाच्या विकासाचा एक निर्देशांक आहे. - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
True or False

चूक की बरोबर ते सकारण सांगा.

देशातील वाहतूक मार्गांचा विकास हा देशाच्या विकासाचा एक निर्देशांक आहे.

Options

  • चूक

  • बरोबर

Advertisement Remove all ads

Solution

देशातील वाहतूक मार्गांचा विकास हा देशाच्या विकासाचा एक निर्देशांक आहे- बरोबर

कारण: देशाचा विकास अधिक असल्यास देशात वाहतूक मार्गांचे दाट, विकसित व कार्यक्षम जाळे आढळते. याउलट, देशाचा विकास कमी असल्यास देशात वाहतूक मार्गांचे विरळ, अविकसित व अकार्यक्षम जाळे आढळते. म्हणजेच, एखाद्या देशातील वाहतूक मार्गाच्या विकासावरून त्या देशाच्या विकासाचा अंदाज बांधता येतो.

Concept: भारतातील वाहतूक
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 9 पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन
स्वाध्याय | Q १. (इ) | Page 68
SCERT Maharashtra Question Bank भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium
Chapter 9 पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन
खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा. | Q 3
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×