Advertisement Remove all ads

चूक की बरोबर ते सकारण सांगा. भारतात पर्यटन व्यवसायाचा विकास नव्यानेच सुरू झाला आहे. - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
True or False

चूक की बरोबर ते सकारण सांगा.

भारतात पर्यटन व्यवसायाचा विकास नव्यानेच सुरू झाला आहे.

Options

  • चूक

  • बरोबर

Advertisement Remove all ads

Solution

भारतात पर्यटन व्यवसायाचा विकास नव्यानेच सुरू झाला आहे- बरोबर

कारण: भारतात फार पूर्वीपासून पर्यटन व्यवसायात लोक गुंतलेले असूनही आधुनिक काळात पर्यटन व्यवसायाकडे नव्याने व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. सद्य:स्थितीत विविध पर्यटन प्रकार, पर्यटकांना देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा इत्यादी बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे.

Concept: भारतमधील पर्यटन स्थळे
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 9 पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन
स्वाध्याय | Q १. (उ) | Page 68
SCERT Maharashtra Question Bank भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium
Chapter 9 पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन
खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा. | Q 5
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×