Advertisement Remove all ads

क्षेत्रभेटीसाठी तुम्ही कोणते साहित्य घ्याल? - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

क्षेत्रभेटीसाठी तुम्ही कोणते साहित्य घ्याल?

Advertisement Remove all ads

Solution

क्षेत्रभेटीसाठी आम्ही पुढील साहित्य घेऊ:

  1. माहितीची नोंद करण्यासाठी नोंदवही, पेन, पेन्सिल, मोजपट्टी, कॅमेरा, दुर्बीण इत्यादी.
  2. स्थानाच्या दिशा निश्चितीसाठी होकायंत्र व सखोल अभ्यासासाठी नकाशे.
  3. क्षेत्रभेटीच्या हेतूनुसार माहिती संकलनासाठी नमुना प्रश्नावली.
  4. क्षेत्रातील पाण्याचे, मातीचे, कचऱ्याचे, वनस्पतींचे, दगडांचे नमुने गोळा करण्यासाठी कागदी पिशवी अथवा बंद झाकणाचे डबे. याशिवाय, टोपी, पाण्याची बाटली, प्रथमोपचार पेटी इत्यादी.
Concept: क्षेत्रभेट
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium
Chapter 1 क्षेत्रभेट
खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. | Q 5
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×