Advertisement Remove all ads

कृती करा. कवितेतील विरोधी भाव दर्शवणाऱ्या गोष - Marathi

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

कृती करा.

कवितेतील विरोधी भाव दर्शवणाऱ्या गोष

Advertisement Remove all ads

Solution

(१) साऱ्या रंगात रंगूनही माझा रंग वेगळा आहे.
(२) साऱ्या गुंत्यात गुंतूनही माझा पाय मोकळा आहे.
(३) उन्हाऐवजी सावल्यांच्याही झळा मला लागतात.
(४) माणसांच्या मध्यरात्री मी हिंडणारा सूर्य आहे.

Concept: पद्य (Poetry) (12th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board
Chapter 1.06 रंग मा झा वेगळा
कृती (१) | Q 2 | Page 29
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×