Maharashtra State BoardHSC Arts 12th Board Exam
Advertisement Remove all ads

कृती करा. दातासंबंधीच्या लेखकाच्या कल्पना - Marathi

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

कृती करा.

दातासंबंधीच्या लेखकाच्या कल्पना

Advertisement Remove all ads

Solution

(१) जे न घासल्याबद्दल लहानपणी मार पडतो ते.
(२) तरुणपणी जे खूप वेळ घासत बसल्यामुळे वडील माणसांची बोलणी खावी लागतात ते.
(३) व्यवहारात कोण केव्हा पाडील याचा भरवसा नसतो ते.
(४) दंतवैद्याकडे जायला भाग पाडतात ते.

Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board
Chapter 2.1 दंतकथा
कृती (१) | Q 2.2 | Page 47
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×