Advertisement Remove all ads

कृती करा.अनुच्या मते डॉक्टर होण्यासाठी आवश्यक गोष्टी - Marathi

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

कृती करा.
आबांच्या व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्ये

Advertisement Remove all ads

Solution

(१) स्त्री पुरुष समानता पाळणा.
(२) व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची जपणूक करणारे.
(३) प्रत्येक वस्तूचे, व्यक्तीचे, घटनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी व्यक्तीकडे स्वतंत्र नजर हवी, असे मानणारे.

Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board
Chapter 3.01 शोध
कृती (२) | Q 2 | Page 77
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×