कोणताही आयत हा चक्रीय चौकोन असतो हे सिद्ध करा. - Mathematics 2 - Geometry [गणित २ - भूमिती]

Advertisements
Advertisements
Theorem

कोणताही आयत हा चक्रीय चौकोन असतो हे सिद्ध करा.

Advertisements

Solution

पक्ष: `square`ABCD हा आयत आहे.

साध्य: `square`ABCD हा चक्रीय चौकोन आहे.

सिद्धता:

`square`ABCD हा आयत आहे.   ......[पक्ष]

∴ ∠A = ∠B = ∠C = ∠D = 90°   .....[आयताचे कोन]

आता, ∠A + ∠C = 90° + 90° 

∴ ∠A + ∠C = 180°

`square`ABCD चक्रीय चौकोन आहे.   .....[चक्रीय चौकोनाच्या प्रमेयाचा व्यत्यास] 

Concept: चक्रीय चौकोनाच्या प्रमेयाचा व्यत्यास
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 3: वर्तुळ - Q ६
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×