Advertisement Remove all ads

कंटकचर्मी संघाचे चार गुणधर्म लिहा. - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

कंटकचर्मी संघाचे चार गुणधर्म लिहा.

Advertisement Remove all ads

Solution

  1. कंटकचर्मी प्राणी केवळ सागरनिवासीच असतात. यांचे शरीर त्रिस्तरीय आणि सत्य देहगुहायुक्त असते.
  2. यांच्या अळी अवस्थेमध्ये द्विपाश्वं सममिती असते; मात्र प्रौढावस्थेत ते पंचअरिय सममिती मिळवतात.
  3. प्रचलनासाठी यांना नलिकापाद असतात. या नलिकापादांनी ते अन्न देखील पकडू शकतात.
  4. जे प्रचलन करीत नाहीत ते स्थानबद्ध असतात.
  5. यांचे कंकाल कॅल्शिअमयुक्त कंटकींचे किंवा पट्टिकांचे बनलेले असते.
  6. कंटकची प्राण्यांमध्ये पुनर्जनन क्षमता खूप चांगली असते.
  7. हे प्राणी बहुतेक एकलिंगी असतात.
  8. उदाहरणे : तारामासा, सी-अर्चिन, ब्रिटलस्टार, सी-ककुंबर इत्यादी.
Concept: प्राणीसंघ (Phylum) - कंटकचर्मी प्राणीसंघ (Phylum- Echinodermata)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×