Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

चंद्रावरच्या शाळेत तुम्ही शिकत आहात. तुम्हांला ‘पृथ्वीचे’ वर्णन करायला सांगितले आहे. कल्पना करा व लिहा. - Marathi [मराठी]

Short Note

चंद्रावरच्या शाळेत तुम्ही शिकत आहात. तुम्हांला ‘पृथ्वीचे’ वर्णन करायला सांगितले आहे. कल्पना करा व लिहा.

Advertisement Remove all ads

Solution

चंद्रावरच्या शाळेतून खाली पाहिले असता आपली पृथ्वी निळ्याशार चेंडूसारखी दिसते. पृथ्वीवर खूप पाणी असल्यामुळे तिचा रंग अवकाशातून निळा दिसतो. चंद्र पृथ्वीभोवती फिरत असल्यामुळे चंद्रावरून पृथ्वी उगवताना व मावळताना दिसते. पृथ्वी खूप दूर असल्यामुळे ती लहान दिसते. चंद्रावरून पृथ्वी पाहायला फार मजा येते.

Concept: पद्य (6th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी]
Chapter 12 चंद्रावरची शाळा
स्वाध्याय | Q ९. | Page 34
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×