Advertisement Remove all ads

खालील विधानाची सिद्धता लिहा. जर एका काचेच्या चीपेवर पडणाऱ्या प्रकाश किरणाचा आपाती कोन i. असेल व चीपेतून बाहेर पडतांना त्याचा निर्गत कोन e असेल तर i = e. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Derivation

खालील विधानाची सिद्धता लिहा.

जर एका काचेच्या चीपेवर पडणाऱ्या प्रकाश किरणाचा आपाती कोन i. असेल व चीपेतून बाहेर पडतांना त्याचा निर्गत कोन e असेल तर i = e.

Advertisement Remove all ads

Solution

आकृती मध्ये SR ही रेषा PQ या रेषेला समांतर आहे व NM हा अपवर्तित किरण आहे. त्यामुळे r = i1

प्रकाशाचे अपवर्तन 

आता 𝑔𝑛𝑎= `(sin i)/(sin r)`

व `""_an_g= (sin i _1)/(sin e^')`

पण `""_g n_a  = 1 / (" _a n_g) ` 

∴ `(sin i)/(sin r)  = (sin i _1)/(sin e)`   आता r = i1

∴  sin 𝑖 = sin e

∴  i = e 

Concept: प्रकाशाचे अपवर्तन (Refraction of light)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×