खालील विधान चूक की बरोबर ते ठरवून त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. उपग्रहाची उंची वाढविल्यास त्याचा वेगही वाढतो. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
True or False

खालील विधान चूक की बरोबर ते ठरवून त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

उपग्रहाची उंची वाढविल्यास त्याचा वेगही वाढतो.

Options

  • चूक

  • बरोबर

Advertisement Remove all ads

Solution

उपग्रहाची उंची वाढविल्यास त्याचा वेगही वाढतो - चूक.

स्पष्टीकरण :

उपग्रहावर कार्य करणारे अभिकेंद्री बल = `(MV_c^2)/(R + h)`

उपग्रहावर कार्य करणारे पृथ्वीचे गुरुत्वीय बल = `(GmM)/(R + h)^2`

येथे, 

m = उपग्रहाचे वस्तुमान,
Vc = उपग्रहाचा स्पर्षरेषेतील वेग,
h = उपग्रहाची पृथ्वीपृष्ठापासूनची उंची,
M = पृथ्वीचे वस्तुमान,
R = पृथ्वीची त्रिज्या,
G = गुरुत्वीय स्थिरांक,

∴ `V_c^2 = (GM)/(R + h)`

∴ `V_c = sqrt((GM)/(R + h))`

या सुत्रावरून h चे मूल्य वाढवल्यास Vचे मूल्य कमी होते, हे दिसून येते. म्हणजेच, उपग्रहाची भूपृष्ठापासूनची उंची वाढवल्यास त्याचा वेग कमी होतो.

Concept: कृत्रिम उपग्रहाच्या भ्रमण कक्षा (Orbits of Artificial Satellites)
  Is there an error in this question or solution?
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×