Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard

खालील वाक्यात पर्यायातील योग्य वाक्प्रचार घाला. रस्त्यावर घडलेला अपघात बघून सर्वांचे ______. - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks

खालील वाक्यात पर्यायातील योग्य वाक्प्रचार घाला.

रस्त्यावर घडलेला अपघात बघून सर्वांचे ______.

Options

  • उदास दिसणे 

  • कासावीस होणे 

  • डोळे पाणावणे

  • डोळे उघडणे

Advertisement Remove all ads

Solution

रस्त्यावर घडलेला अपघात बघून सर्वांचे डोळे पाणावले.

Concept: व्याकरण (6th Standard)
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी]
Chapter 16 मुक्या प्राण्यांची कैफियत
स्वाध्याय | Q ८. (ई) | Page 47
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×